เปิดทางพรรค-นักการเมือง บริจาคเงิน สู้โควิด ไม่เกินจำนวนที่กำหนด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเฟสบุ๊ค “พรรคการเมืองดี การเมืองดี บ้านเมืองดี สร้างการเมืองที่ดีด้วยพลเมือง”ซึ่งเป็นเพจที่อยู่ในการดูแลของสำนักกิจการพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)

โพสต์ข้อความอธิบายถึงข้อกำหนดของสำนักงาน ส.ส. และพรรคการเมืองที่จะช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพิบัติว่า ส.ส.หรือ พรรคการเมืองช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพิบัติได้จำนวนเท่าไหร่ และทางกฎหมายมีผลเป็นอย่างไร

1.จำนวนเงินที่ช่วยเหลือได้ คือ พรรคการเมืองช่วยเหลือได้ในแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000,000 บาท และส.ส. หรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือในแต่ละโอกาสได้ไม่เกิน 300,000 บาท

2.ผลทางกฎหมายการช่วยเหลือเกินกว่าจำนวนตามที่กำหนดใว้ให้นำไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งต่อไป

3. หลักเกณฑ์ในการนำไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป มีดังนี้ 1. จำนวนเงินที่นำไปรวม ถ้าให้เงินช่วยเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท หรือไม่เกิน 3 แสนบาท แล้วแต่กรณี ไม่ต้องนำไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายเลย แต่ถ้าให้เงินเกิน 3 ล้านบาท กรณีเป็นพรรคการเมือง

เช่น ให้เงินช่วยเหลือ 3,500,000 บาท หรือ กรณี เป็น ส.ส. ให้เงินช่วยเหลือ 350,000 บาท ต้องนำเงินทั้งจำนวนที่ให้ทั้งหมดไปรวมเป็นค่าใช้จ่าย (ไม่ใช่ส่วนที่เกิน) คือ ต้องนำเงิน 3,500,000 บาท หรือ 350,000 บาท ไปรวมเป็นค่าใช้จ่าย แล้วแต่กรณีส่วนพรรคการเมืองหรือ ส.ส.จะให้เกินเป็นจำนวนเท่าใด

ให้คำนึงถึงจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ผ่านมาเป็นแนวทาง แต่ ส.ส.แบบแบ่งเขต มีเงื่อนไขที่ต้องคำนึงเพิ่มเติม คือ เป็นการให้ความช่วยเหลือในเขตเลือกตั้งของตน หรือ นอกเขตเลือกตั้งของตน เพราะจะมีผลทางกฎหมายต่างกัน

2.เกณฑ์ในการนำไปรวม (1) พรรคการ เมืองให้ความช่วยเหลือ”ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง” (2) ผู้ดำรงตำ แหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้ความช่วยเหลือ “ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง” (3) ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อให้ความช่วยเหลือ “ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง” (4) ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ความข่วยเหลือ “นอกเขตเลือกตั้ง”ของตน “ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง” (5) ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ความช่วยเหลือ”ในเขตเลือกตั้ง” ของตน “ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของ ส.ส. ผู้นั้น”ในการไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

รายละเอียดการให้ความช่วยเหลือพรรคการเมืองสามารถศึกษาจาก มาตรา 65 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.61 และ ระเบียบ กกต.ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ เมื่อถึงคราวการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป พรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจักได้รายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่เกินวงเงินค่าใช้จ่ายตามที่ กกต.กำหนด